PSICOLOGIA DE L’ESPORT (BASQUETBOL) Virgili Garcia. Projecte 2020-2021 FCBQ.

https://drive.google.com/file/d/1qktnEUnMe8HGsb9yTto_qkCiQWYPJ0TX/view?usp=sharing

En el Projecte; …”es presenta un temari de recerca i la seva forma d’aplicar-lo des de la perspectiva de la psicologia de l’esport per a clubs/associacions esportives amateurs de basquetbol, els seus integrants (jugadors, staff, directius i famílies) tant en nivell competitiu com social, però, sempre depenent de les necessitats de cada entitat, individu o equip”…

La Competitivitat

La competitivitat és un factor principal dins del rendiment i de la motivació d’èxit. És deure dels entrenadors i de la resta de professionals dedicats a l’esport ensenyar a dirigir la competitivitat cap a una satisfacció personal basada en objectius de realització i no de resultat. En la recerca de l’excel·lència esportiva és indubtable que la competició juga un paper primordial. El valor moral de la competició esportiva precisament com a mitjà idoni per assolir el màxim valor ètic de l’esport, assolir la mateixa excel·lència: “competint, mesurant-me amb els millors adversaris, és quan em veig obligat a esforçar-me al màxim per treure el millor de mi mateix”. Aquest és el veritable valor ètic de la competició esportiva: “jugar cada partit millor que l’anterior. Jugar bé, aquest és el veritable triomf”.


Les teories clàssiques en la psicologia esportiva afirmen que la competitivitat és un factor negatiu perquè indueix a l’atleta a centrar-se a demostrar que és millor que els altres, a arriscar-se molt i a perdre de vista l’objectiu principal del rendiment. Tot i això, els especialistes actuals adverteixen que competir és bo, sempre que s’entengui que amb qui competeixo és amb mi mateix. No em comparo amb els altres. Em comparo amb mi, i fruit d’aquesta comparació valoro el meu progrés i el meu creixement. En aquesta idea de competició no hi ha adversari, i no em preocupa el resultat sinó donar el millor de mi.

D’altra banda, s’ha de fer al·lusió a l’ansietat competitiva. La competència pot generar que els atletes reaccionin, tant físicament (somàtica) com mentalment (cognitiva), de manera que pot afectar negativament el rendiment. Estrès, arousal i ansietat són termes usats per descriure aquesta condició. L’ansietat competitiva es pot definir com un estat emocional negatiu que es caracteritza per sentiments de tensió i nerviosisme juntament amb preocupacions i pensaments negatius relacionats amb la competició (expectatives de resultats, manca de recursos tècnics, por del fracàs, etc.).

En l’ansietat competitiva es barregen, per tant, una activitat cognitiva negativa juntament amb una activitat fisiològica (nervis) per sobre del que és normal. El subjecte se sent tens, intranquil i temorós.

Preparació Psicològica de l’Esportista

L’esportista ha de presentar quatre tipus de preparació: la preparació física, que persegueix el desenvolupament general i físic de l’esportista; la preparació tècnica, que consisteix en el fet que l’esportista domini els hàbits i procediments motors de les accions que són inherents a la mena d’esport, i pugui perfeccionar-se en l’execució d’aquests procediments; la preparació tàctica, la fi de la qual consisteix a perfeccionar l’execució dels procediments i accions tàctiques i, finalment, la preparació psicològica, la qual contribueix a l’acceleració dels processos naturals de desenvolupament de les qualitats psíquiques i propietats de la personalitat més importants per a l’esportista. A més, aquesta preparació afavoreix l’estat i la regulació emocional, un autoperfeccionament actiu, el control de manera conscient dels seus estats cognitius i emocionals en les condicions extremes de l’activitat competitiva. Hem d’entendre per preparació psicològica el nivell de desenvolupament del conjunt de qualitats i propietats psíquiques de l’esportista de les quals depèn la realització perfecta i de confiança de l’activitat esportiva en les condicions extremes dels entrenaments i les competències (Judadov, N.A. 1990, en Williams, J. 1991).


Valdés (1996) considera la preparació psicològica com l’intent de dirigir els processos psicològics en funció del rendiment esportiu, però es realitza, a més, utilitzant aquests com a mitjans d’intervenció.

L’objectiu general de la preparació psicològica és el desenvolupament de les qualitats psíquiques que l’esportista necessita per a aconseguir un alt nivell de perfeccionament esportiu, l’estabilitat psíquica i la disposició per a intervenir en competències d’envergadura.

La preparació psicològica de l’esportista consisteix en:

-Afavorir el perfeccionament dels processos psíquics: atenció, memòria, percepció…-Configurar un estat psíquic òptim.

-Desenvolupa la capacitat de mantenir el control dels estats psíquics en condicions extremes de l’activitat.

-Contribuir al desenvolupament de coneixements sobre les competències que s’han de celebrar.

-Crear atmosfera positiva en col·lectius d’esportistes.

Així doncs, la preparació psicològica se centra en les següents habilitats: 

 • Definició de metes i objectius. 
 • Maneig adequat de l’estrès. 
 • Maneig adequat de la ira. 
 • Control de l’activació. 
 • Gestió de la motivació i de l’esforç en l’esport. 
 • Organització i planificació del temps disponible. 
 • Agudesa perceptiva. 
 • Atenció i concentració en el que s’està duent a terme. 
 • Capacitat de raonament lògic i presa de decisions. 
 • Relacions interpersonals. 
 • Cohesió grupal. 
 • Hàbits saludables (alimentació, descans, recuperació, etc.).
 • Prevenció i afrontament de lesions.

Els components que qualsevol programa de preparació psicològica ha d’integrar són els següents, segons Balagué G. (1997):

-Característiques de l’esportista: edat, nivell competitiu, motivació, aspiracions, pressions percebudes, suport familiar i social…

-Requisits tècnics de l’esport/prova: és imprescindible conèixer els requisits tècnics de l’esport i de la prova. Cal conèixer quines condicions físiques i psicològiques es necessiten per a competir en aquesta activitat; força, velocitat, coordinació, concentració…

Així mateix, hem d’incorporar informació sobre aspectes concrets com la durada mitjana de les competicions, l’entorn en què se celebren…

-Fases i objectius específics de l’entrenament: els requisits físics i psicològics no són els mateixos al llarg de l’entrenament, sinó que varien considerablement segons es tracti de l’inici de la temporada, la fase més dura i el període de posada a punt per a la competició. Per tant, és important tenir en compte les condicions d’entrenament: s’entrena l’esportista sol o en equip? Quina és la durada mitjana i la duresa de l’entrenament?

No hem de desatendre el desentrenament, la qual cosa fa referència al restabliment de l’esportista mitjançant la disminució de les càrregues d’entrenament. El desentrenament pot definir-se com la pèrdua parcial o completa de les adaptacions fisiològiques, anatòmiques i del rendiment aconseguit amb el procés d’entrenament i com una conseqüència de la reducció o la suspensió del procés d’entrenament.

Aquest període presenta un objectiu purament metge-profilàctic per a la salut, encaminat a la disminució gradual, planificada i dosada de la capacitat de treball orgànica-esportiva amb l’objectiu de descarregar o reduir en l’atleta els efectes biològics de les grans càrregues físiques a les quals ha estat sotmès durant un llarg període de temps.

D’acord amb la literatura científica n’hi ha de dos tipus: el desentrenament de curta durada (DCD), de menys de quatre (4) setmanes de durada, i el desentrenament de llarga durada (DLD), amb un període superior a les quatre (4) setmanes. La durada del període de desentrenament i el nivell d’entrenament previ dels individus caracteritzen els canvis fisiològics en els àmbits cardiorespiratori, muscular o metabòlic.

Factors com la gravetat de les lesions ocasionades, el treball físic o el moment de conclusió de la temporada poden influir en la durada i en els efectes d’un període de desentrenament.

Durant el desentrenament, l’organisme preparat per a l’activitat física ha d’estabilitzar les seves funcions orgàniques en un nivell inferior, donada l’absència de càrregues. La disminució de la càrrega pot arribar a zero quan l’esportista es troba de vacances o en el moment que es produeix el seu retir atlètic.

El desentrenament esportiu no és un procés simplement físic, sinó que a més tenen un objectiu pedagògic i biològic, de readaptació de la persona a una vida més sedentària, amb una disminució gradual i moderada de les càrregues d’entrenament al fet que l’atleta hagi estat sotmès, la qual cosa indueix a una sèrie d’adaptacions fisiològiques contràries a les de l’entrenament.

Amb la disminució del volum d’entrenament, poden ocórrer alteracions en l’activitat hormonal i canvis en la funció muscular i neural, per la qual cosa es requereix prendre determinades mesures, doncs, en cas contrari, poden ocórrer desajustaments funcionals com a insomni, pèrdua d’apetit, estats d’ansietat, enrampades i dolors musculars i manifestacions addicionals d’inseguretat.

Stage de Pretemporada

És aquell període tan important entre les vacances i l’inici de les competicions oficials, on se solen fer concentracions en les quals la plantilla es posa a punt, es prova a les noves jugadores i s’assagen tècniques i estratègies.

La convivència és primordial perquè les jugadores cohesionin, es coneguin més esportiva i personalment, i en molts casos aprenguin a comunicar-se d’una manera més fluida i eficaç. És un bon moment per observar la reacció de cada persona davant els diferents reptes, exercicis i activitats, també per la pràctica de noves experiències i acostumar-se a les dinàmiques de grup, sabent participar, compartir i col·laborar.

Activitats:

 • Entrenament en sessions de matí i tarda
 • Exercicis d’estiraments musculars
 • Exercicis de relaxació
 • Ioga
 • Meditació
 • Mindfulness (atenció plena)
 • Oci
 • Piscina (exercicis d’esport)
 • Psicologia individual i grupal
 • Xerrada de cohesió
 • Xerrada nocturna

Quan un Club/Entitat realitza aquest tipus de Stage que incorpora diferents tècniques i eines innovadores, aporta un plus físic i psicològic a més d’una experiència molt enriquidora en l’aprenentatge de les jugadores i staff tècnic.

CAMPUS D’ESTIU

TEMARI D’ACTIVITATS:

 • Introducció a la Psicologia de l’Esport

Què és?

Per a qui?

Per què?

 • Concentració
 • Control d’estrès/ansietat
 • Gestió d’emocions
 • Motivació
 • Valors
 • Visualització

Pràctica Esportiva davant una situació d’Alarma (Excepció)

· Hem d’aprendre a gestionar la nostra pràctica esportiva en una situació d’alarma (excepció), de tal manera que ens permeti sentir-nos preparats, segurs i gaudir fent allò que ens agrada.
· Qualsevol emoció que sorgeixi en aquest context és normal. Pots experimentar diversos estats psicoafectius com inquietud, excitació, disfòria, por, ansietat… Fes-los espai i no et jutgis. Així mateix, pot ser que aflori l’ansietat per no estar com desitjaríem, comparar-nos amb altres persones, sentir desconfort amb el nostre físic, pressions autoimposades… Confia en tu mateix i en els teus recursos.
· Reforça’t en aquelles accions que depenguin de tu, protegeix-te i respecta les normes.
· Les rutines segueixen sent clau per regular el nostre sistema nerviós. Reorganitza’t per adaptar-te a les noves condicions d’entrenament. Gestiona el teu temps tenint consciència de temporalitat. Recorda incloure una diferenciació amb els caps de setmana.
· Mantingues hàbits saludables per millorar el teu rendiment. Si n’has inclòs alguns aquests dies, reafirma’t en la seva importància.
· Estableix una planificació coherent, respectuosa i adaptada a les teves necessitats.
· Modula l’autoexigència. Deixa que les teves sensacions, marcades per l’adaptació, incrementin progressivament l’adherència i actituds cap a l’entrenament.
· Localitza estratègies pròpies que t’ajudin a regular-te emocionalment. L’autodiàleg pot ser d’utilitat per a gestionar els pensaments disruptius que t’assaltin. Pots usar-les amb missatges positius, d’ànim o tranquil·litzadors. Centrar-te en les teves sensacions o bé posar l’atenció en elements externs que t’ajudin a “desenganxar” en cas d’angoixa. Si la teva activació en tornar és molt elevada, pots incloure alguna tècnica de relaxació.
· Treu-te pressió en l’àmbit d’objectius. És moment de prioritzar el gaudi.
· La situació és incerta. Tracta de mantenir un pensament flexible i modificable davant la possibilitat que la informació vagi canviant.

ORIENTACIONS BÀSIQUES PER ALS PARES (Competició)

ABANS DE LA COMPETICIÓ:

 • Donar-li seguretat.
 • Destacar el caràcter divertit de l’activitat.
 • Utilitzar la competició com autosuperació.
 • Potenciar el positiu de l’esport.

DURANT LA COMPETICIÓ:

 • Transmetre seguretat.
 • Fomentar l’esportivitat.
 • Animar i reforçar les bones accions.
 • No maximitzar els errors.
 • Cuidar la comunicació no verbal.

DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ:

 • Escoltar i comprendre.
 • Mostrar emocions adequades en funció del resultat.
 • Reforçar el positiu i no incidir excessivament en el negatiu.
 • Destacar els valors positius de la competició.

Psicologia Esportiva, per a què?

Aconseguir el nivell òptim de l’activitat

Gestió d’emocions

Cohesió de grup

Eines per a suportar la pressió

Control de l’estrès

Augment del rendiment esportiu

Suport en les lesions

Planificació de treball durant la temporada

Augmentar la concentració, motivació…

Marcar objectius possibles

La concentració s’entrena

La concentració és una habilitat pròpia de cada individu. És la capacitat que tenim de focalitzar la nostra atenció durant un temps determinat en una tasca o activitat concreta, deixant de banda i ignorant les circumstàncies que ens envolten.

La concentració és imprescindible en l’esport. Qualsevol esportista, sigui quina sigui la seva edat o la disciplina que practiqui, si manca de concentració, tindrà problemes en el joc.

A l’Espai treballem de forma específica la consolidació de patrons de conducta que facilitin al jugador mantenir la concentració durant tot el joc.

Considerem primordial a l’Espai que tant els esportistes com els entrenadors coneguin i entenguin els 4 nivells de concentració o focus atencionals que hi ha perquè puguin treballar-los, practicar-los i entrenar-los:

 • Extern/Ampli
 • Intern/Ampli
 • Extern/Estret
 • Intern/Estret

L’Extern/Ampli és el que ens permet “avaluar”. És la consciència perifèrica, rep la informació a través dels sentits i després l’analitza. Els jugadors habilidosos en aquest tipus de concentració són aquells amb altes capacitats per entendre, anticipar i reaccionar als canvis en el joc. Són bons estrategues. El seu punt feble és que són susceptibles a distreure’s amb informació irrellevant.

L’Intern/Ampli ens permet “analitzar”. La informació que obtenim en l’Extern/Ampli a través dels sentits l’analitzem després internament. Són jugadors creatius i amb gran capacitat per solucionar problemes. Els entrenadors practiquen molt aquest tipus de concentració. Observen, analitzen i comenten les variables del joc. El seu punt feble recau en sobre analitzar el joc, quedar-se bloquejat en els errors i desconcentrar-se.

L’Extern/Estret es focalitza en “l’execució”. És la concentració requerida en el moment exacte d’una jugada. Els jugadors amb molta concentració d’execució tenen una gran habilitat en bloquejar distraccions. A causa d’un excés de concentració “estreta” en el joc, poden no adaptar-se o no adonar-se de canvis en la situació.

L’Intern/Estret és el que permet “visualitzar” o “preparar-se mentalment”. Es focalitza en el pensament o les idees. El jugador pren consciència corporal. Els esportistes amb gran capacitat d’autoregulació són més conscients del seu nivell de cansament i dolor. En jugadors on predomina aquest tipus de concentració poden distreure’s per pensaments negatius que no estan orientats a l’acció i patir ansietat.

Durant la pràctica esportiva, el tipus de concentració va variant durant el joc, ja sigui pel caràcter individual de cada jugador, pel tipus de disciplina esportiva practicada o per la característica pròpia de la jugada. Així, abans d’un xut a porteria, un futbolista recull en primer lloc informació “externa/amplia”, concentrant-se en la posició que ocupen els altres jugadors i immediatament passa a focalitzar-se en l’aspecte “extern/estret” on es concentra en la posició exacta de la pilota. Just abans del xut, es concentra en “visualitzar” i “executar” la jugada el millor possible i finalment es focalitza en l’extern /estret on bloqueja totes les distraccions externes i executa el xut amb precisió.

La importància de conèixer el nivell de concentració de cada jugador ens permet treballar-ho i entrenar-ho per poder millorar el seu rendiment.

Les estratègies que fem servir a l’Espai s’adapten d’acord amb la disciplina practicada i a la individualitat de cada esportista. Basem les nostres estratègies a aplicar tècniques de millora de concentració i en el control i modificació dels problemes que presenten els esportistes a l’hora de mantenir el focus atencional.

Els problemes més comuns que afecten els esportistes són les distraccions degudes a records de successos passats, sobretot  negatius, a centrar-se en les futures conseqüències del resultat i no en la mateixa execució del joc, a distreure’s excessivament amb estímuls externs o a centrar-se massa en l’anàlisi de la mecànica corporal, arribant a interferir en el seu rendiment.

A l’Espai utilitzem diferents tècniques i exercicis per millorar la concentració. Alguns exemples són:

 • Auto diàleg positiu: fomentem l’autoconfiança amb frases concretes i curtes positives que un jugador es diu a si mateix.
 • Automatització de la tècnica: en moltes disciplines esportives l’automatització de certes tècniques permet centrar l’atenció en els senyals rellevants sense preocupar-se per les accions pròpies.
 • Visualització: recrear la jugada o la situació competitiva permet veure’s executant-la correctament.
 • La respiració: concentrar-se en una respiració normal, sense forçar-la, disminueix les distraccions i mantenir l’atenció.
 • Ritual: practicar una acció concreta i repetir-la abans del joc pot ajudar a millorar la concentració.

Tècniques i estratègies de motivació a l’Espai Psicològic Esportiu


A l’Espai Psicològic Esportiu tenim com a objectiu millorar el rendiment tant dels entrenadors com dels esportistes aplicant tècniques i estratègies de motivació. Assessorem, introduïm i fem un seguiment personalitzat de plans de motivació adaptat a les necessitats de cada club. L’observació individual i global, l’establiment d’objectius de rendiment tècnic, tàctic, físic i psicològic segons cada equip o club, ens permet establir i adaptar la millor estratègia de  motivació. L’obtenció d’un feedback de qualitat i de caràcter immediat permet i facilita una correcta intervenció.

El desenvolupament d’aquestes tècniques requereix una generosa disposició de temps i una important coordinació conjunta entre l’assessor, l’entrenador i els esportistes.

A l’Espai enfoquem les nostres tècniques de motivació en quatre punts bàsics:

 • Ús d’incentius
 • Establiment de metes
 • Entrenament imaginatiu
 • Reestructuració cognitiva

Els INCENTIUS són tots aquells estímuls externs que aconsegueixen influir en el comportament de l’esportista. Treballem amb els entrenadors i jugadors conjuntament per establir incentius positius reforçants, que incrementen les conductes desitjades i negatius encarats a evitar les no desitjades.

 

 

Les METES orienten les accions, ajuden a canalitzar l’esforç en una direcció determinada i a sostenir-lo en el temps. Amb aquest tipus d’intervenció ajudem a minimitzar les distraccions i permetem buscar les millors estratègies per assolir les fites marcades. Aquestes metes són importants que siguin realistes i clarament emmarcades en un termini concret de temps.

L’ENTRENAMENT IMAGINATIU realitzat de manera metòdica i amb plena consciència permet fer una correcta visualització ajuntant imatges i emocions. A l’Espai dediquem moltes de les nostres sessions a millorar la concentració, a la recuperació de lesions, al desenvolupament d’habilitats motores, a la millora de l’autoimatge i de l’eficàcia. Les nostres tècniques es basen en l’aprenentatge i en la pràctica de les repeticions imaginàries d’activitats físiques sense la participació de moviments musculars.

 

 

Canviar les creences de l’esportista que poden estar afectant el seu rendiment i motivació és el que fem en les nostres sessions de REESTRUCTURACIÓ COGNITIVA.  Treballem l’autoconfiança, el reconeixement de les respostes automàtiques i les frases subconscients que un es diu a si mateix.


 

Virgili Garcia: “La psicología deportiva en el baloncesto es fundamental para mejorar el rendimiento y la calidad”

Hoy entrevistamos a Virgili Garcia, profesional del mundo del baloncesto que se ha iniciado en el estudio de la Psicología Deportiva con el objetivo de ampliar sus conocimientos y mejorar sus capacidades para ser más experto en la materia. Esta es su historia.

¿Qué te llevó a iniciarte en la psicología del deporte?

Desde siempre mi vida ha estado vinculada al mundo del deporte y más concretamente al del baloncesto. Primero como jugador y con el tiempo he ejercido de entrenador, coordinador, árbitro, y en estos últimos años me he interesado y formado en psicología deportiva.

En la actualidad, ¿qué proyecto ocupa tu tiempo?

En la actualidad continúo formándome en Psicología de la Motivación y Emoción en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

¿Qué aspectos crees que se deberían trabajar más con un deportista?

Sin duda el aspecto que concierne a la mente. Al estar en contacto directo y continuo con clubs deportivos formativos, he observado que la mayoría de los deportistas, entrenadores y familiares priorizan los aspectos físicos y técnicos de la formación en detrimento de los psicológicos. Si olvidamos que los deportistas deben formarse en todas las áreas posibles, tanto en la física, técnica-táctica, como en la mental, no conseguiremos maximizar su rendimiento deportivo.

¿Qué opinión tienes sobre la aportación de la Psicología del Deporte al baloncesto?

La psicología aplicada al baloncesto me parece primordial. A día de hoy la mayoría de los clubs no la contemplan como deberían, pero creo que en un futuro bastante inmediato será clave. Sentar unas buenas bases que incorpore la psicología a todos los niveles, tanto a directivos (que aún son bastante reacios), como a entrenadores, deportistas, padres, familiares…, permitirá que los clubs crezcan y aumenten el rendimiento de los jugadores y la calidad deportiva.

¿Dónde crees que se encuentra a día de hoy la figura del psicólogo en el mundo del baloncesto?

Por desgracia es prácticamente inexistente, sobre todo en los clubs de categoría más modesta, donde tienen muy poco conocimiento del trabajo que se está realizando en el ámbito de la psicología deportiva. Algunos, sin embargo, empiezan a incorporarla en forma de sesiones, charlas o talleres puntuales. Aún falta mucho camino por recorrer para conseguir implantarla a largo plazo y de forma constante en el mundo del baloncesto.

En el futuro, ¿Qué ventajas e inconvenientes consideras que podría aportar la psicología deportiva al baloncesto?

Ventajas muchas, inconvenientes ningunos. Incorporar la psicología deportiva en clubs de baloncesto probablemente les ayude a consolidarse como una estructura más firme y estable donde todos sus miembros compartan y transmitan los mismos valores, actuando como educadores de personas más positivas para la sociedad. Por supuesto, es también una buena herramienta para mejorar y optimizar el rendimiento de los deportistas y demás miembros.

¿Qué te ha parecido el Curso Online de Psicología y Entrenamiento Mental en Baloncesto? ¿Lo recomendarías a cualquier profesional (psicólogo, entrenador, deportista, preparador físico, etc.) del mundo del baloncesto?

Ideal para los que quieren saber más sobre el tema. Cumple con todas las expectativas en cuanto a la psicología aplicada al baloncesto. Los contenidos de los nueve temas incorporan teoría y material visual que ayuda mucho a entender y aprender sobre la práctica mental en el baloncesto. Muy recomendable para todos, desde el psicólogo hasta cualquier cargo dentro de una disciplina del mundo del baloncesto.

En tu opinión, ¿Qué características ha de poseer un psicólogo deportivo para ejercer su profesión en España?

Conocedor y estudioso del deporte y sobretodo experto en aquellos a los cuales se va a dedicar a diario. A menudo, algunos entrenadores coinciden en que el psicólogo deportivo no sabe lo básico del deporte en el cual ejerce su trabajo y perjudica con ello la obtención del máximo rendimiento. La psicología deportiva está mejorando y evolucionando cada día, por ello considero determinante que un buen psicólogo deportivo mantenga siempre una formación continuada.

¿Conoces el proyecto que estamos desarrollando en la UPAD Psicología y Coaching? ¿Qué ventajas e inconvenientes consideras que puede tener el trabajo en psicología deportiva realizado por un equipo como la UPAD?

Honestamente, no, algo he leído, pero no sabría describir exactamente en que consiste.

Finalmente, ¿qué sensaciones te produce el futuro panorama de nuestra profesión?

Prometedor. Cada vez las asociaciones/clubs son más consecuentes con la idea de incorporar la psicología en su programa de trabajo. Se está reconociendo lo mucho que aporta al deporte y lo importante que es a la hora de realizar el desempeño, no obstante aún queda mucho camino por recorrer en esta profesión, por lo menos hasta que la mayoría tome consciencia de la utilidad de la psicología como herramienta primordial en el deporte en nuestros días.

Veo una profesión de futuro, en la que a medio plazo ningún club/asociación querrá prescindir de ella.

¡Muchas gracias Virgili!

Link de l’entrevista:

Com millorar la identitat d’un club incorporant la psicologia esportiva


Quan un club incorpora un servei de psicologia esportiva com a projecte a llarg termini i de forma constant es consolida una estructura ferma i estable on tots els membres del club comparteixen i transmeten la mateixa formació en valors.

Sempre que hi hagi un convenciment i una col·laboració per part de la direcció del club, es podrà determinar quins són els valors que identifiquen la mateixa entitat i assentar unes bases sòlides mitjançant diferents tècniques, mètodes i estratègies.

 

 

Objectius a assolir:

 • Marcar una diferència en vers altres clubs, creixent i adquirint una identitat pròpia.
 • Els membres del club poden sentir que pertanyen a un club únic, augmentant així el sentiment d’afició.
 • Un club amb valors és un club que actua com un agent educatiu i formador de persones positives per la societat.
 • Desenvolupar les habilitats psicològiques dels esportistes incidint en el seu rendiment.
 • Famílies i esportistes se senten atrets per aquest nou model de club.

La suma de tots aquests beneficis demostra com un club que incorpora la psicologia esportiva en tots els seus sectors (directius, coordinadors, entrenadors, esportistes, familiars, etc.) és un club avançat i amb una identitat pròpia que marca la línia a seguir per totes les entitats esportives en un futur.